Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

1. Soutěžící zaškrtnutím příslušného políčka v rámci registračního formuláře na soutěžním webu www.pojdsoutezit.cz dobrovolně uděluje zadavateli v souladu s příslušnými právními předpisy svůj výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: - údaje soutěžícího: e-mailová adresa a jejich zařazením do databáze správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, pro marketingové účely, tedy zejména pro nabízení produktů a služeb zadavatele, informování o marketingových akcích zadavatele, jakož i pro zasílání obchodních sdělení Zadavatele prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a to maximálně na 2 roky ode dne jejich poskytnutí, popř. do odvolání souhlasu.

2. Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně a zabezpečeně v elektronické formě.

3. Správcem osobních údajů je společnost BEL Sýry Česko a.s., se sídlem: Pražská 218, 675 26 Želetava, IČ: 607 14 603, DIČ: CZ60714603, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 1375 (dále a výše jen „správce!).

4. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob (zpracovatelů) pověřených správcem, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, konkrétně ze strany organizátora, doručovatelských společností, dodavatelů IT služeb a účetních, daňových a právních poradců.

5. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: vecerkova@yashica.cz nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla zadavatele. Odvoláním svého souhlasu nebude ovlivněna účast soutěžícího v této soutěži ani nárok na výhru v soutěži.

6. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. dle článků 12-23 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), tj. zejména právo na transparentní zpracování, soutěžící má právo na informace a přístupu k osobním údajům (zda jsou zpracovávány jeho osobní údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů a komu dalšímu byly tyto údaje případně zpřístupněné), a právo na opravu svých osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, omezení zpracování, výmaz a jejich likvidaci. Soutěžící má rovněž právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut. Dle uvedeného nařízení má soutěžící rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Soutěžící nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky nebo se jej významně dotýká.

7. Požádá-li soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce, resp. zpracovatel, má právo za bezplatné poskytnutí informace. Každý soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že správce či zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Soutěžící má dále právo se se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce nebo na zpracovatele, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však může soutěžící obrátit i přímo.

8. V případě pochybností o dodržování práv zadavatelem, jakožto správcem osobních údajů, se může soutěžící obrátit na zadavatele na jeho adrese nebo na e-mailu vecerkova@yashica.cz. Na tomto e-mailu může soutěžící podat k zadavateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, www.uoou.cz, ke kterému může soutěžící podat podnět.

Dne 18. 8. 2021 v Praze