Statut a úplné znění
pravidel soutěže

„Soutěž Marvel školní hrdinové“

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže „Soutěž Marvel školní hrdinové“. Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům – soutěžícím.

Tento statut může být pozměněn pouze formou písemných dodatků odsouhlasených pořadatelem soutěže.

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE, POŘADATEL SOUTĚŽE, TECHNICKÝ SPRÁVCE

1.1. BEL Sýry Česko a.s., IČ 60714603, se sídlem Pražská 218, 675 26 Želetava, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1375 (dále jen "pořadatel").

1.2. Organizátorem soutěže je YASHICA s.r.o., Žďárského 186, 674 01 Kožichovice, IČ: 46980121, DIČ: CZ46980121, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8088 (dále jen „organizátor“).

1.3. Technické zabezpečení soutěže zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o., Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10, IČO: 27635007, DIČ: CZ 27635007, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 120434 (dále také jako „technický provozovatel“).

2. DOBA TRVÁNÍ A ÚZEMNÍ PŮSOBNOST SOUTĚŽE

2.1. soutěž bude probíhat ve všech prodejnách na území České republiky v době od 18.8. 2021 do 30.9. 2021 (dále také jako „doba trvání soutěže“).

2.2. Pořadatel si vyhrazuje právo dobu trvání soutěže kdykoli i bez udání důvodů prodloužit či zkrátit, pravidla soutěže změnit anebo soutěž zrušit.

2.3. Pro účely této soutěže zřídil pořadatel info email: info@atspraha.cz. Info email je v provozu po celou dobu trvání soutěže.

3. VÝHRY V SOUTĚŽI, SOUTĚŽNÍ VÝROBKY, SOUTĚŽNÍ ÚČTENKY

3.1. Výhru v soutěži vyhrávají ti soutěžící, kteří splní všechny podmínky stanovené těmito pravidly soutěže pro získání stanovených výher.

3.2. Specifikace výher:

Penálová sada 440 ks
Svačinový box 220 ks
Taška 176 ks
Lahev na pití 176 ks
Batoh 120 ks

3.3. Výhry jsou distribuovány pouze v rámci České republiky.

3.3. Soutěžními výrobky jsou výrobky pořadatele s obchodním označením:

 • Kiri 100 g, EAN 3073780839631
 • Kiri jogurt vanička 140 g, EAN 3073781142570
 • Kiri 200 g, EAN 3073781001211
 • Kiri křup 35 g, EAN 3073780899963
 • Kiri roztíratelné kelímek 80 g, EAN 3073781012590
 • Kiri 32 porcí – GASTRO 640 g, EAN 3073780896979
 • Kiri s jogurtem 100 g, EAN 3073781055870
 • Veselá kráva Lahodná 120 g, EAN 3073781090215
 • Veselá kráva s Pažitkou 120 g, EAN 3073781090888
 • Veselá kráva se Šunkou 120 g, EAN 3073781090901
 • Veselá kráva s Ementálem 120 g, EAN 3073781090925
 • Veselá kráva s Nivou 120 g, EAN 3073781090949
 • Veselá kráva Štíhlá a ve formě 120 g, EAN 3073781090963
 • Veselá kráva s Čedarem 120 g, EAN 3073781091366
 • Veselá kráva bez laktózy 120 g, EAN 3073781122817
 • Veselá kráva Lahodná XL 240 g, EAN 3073781090239
 • Veselá kráva příchuť Šunka XL 240 g, EAN 3073781091458
 • Veselá kráva 24 porcí GASTRO 360 g, EAN 3073781115123
 • Veselá kráva 1kg 1000 g, EAN 3073780833738
 • Veselá kráva 32 porcí 560 g, EAN 3073780897051
 • Veselá kráva POMAZ. FAZOLE&PAPRIKA 140 g, EAN 3073781149999
 • Veselá kráva POMAZ. CIZRNA&BYLINKY 140 g, EAN 3073781149975
 • Sýr a Křup 35 g, EAN 3073780821155
 • Sýr a Křup Pizza 35 g, EAN 3073781076417
 • Sýr a Křup Rodinné balení 4x35g 140 g, EAN 3073780810661
 • Sýr a Křup Čedar s klasickými tyčinkami 35 g, EAN 3073781140316
 • Sýr a Křup Pizza Rodinné balení 4x35g 140 g, EAN 3073781076196
 • Mini Babybel 60 g, EAN 3073781084399
 • Mini Babybel 100 g, EAN 3073781073164
 • Mini Babybel COMBY 40 g, EAN 3073781086416
 • Mini Babybel PROTEIN 60 g, EAN 3073781139747
 • Mini Babybel Original 20 g, EAN 30116269

3.5. Soutěžní doklady jsou účtenka či faktura, které soutěžící nahrává při registraci. Platným soutěžním dokladem je soutěžní doklad, který technický provozovatel vyhodnotil jako správný a byl předán dle ustanovení čl. 4. Technický provozovatel je oprávněn dodatečně změnit status platného soutěžního dokladu, a to v případě, že:

3.5.1. Při předávání soutěžního dokladu bylo zjevně využito technických prostředků, jejichž využití naplňuje znak či znaky podvodného jednání.

3.5.2. Soutěžní doklady získal účastník soutěže v rozporu s dobrými mravy.

4. ÚČAST V SOUTĚŽI

4.1. Soutěže se může zúčastnit jakákoli osoba s doručovací adresou na území České republiky, která současně splní následující podmínky (dále jen „soutěžící“):

4.1.1. Spotřebitel se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže v rámci jednoho nákupu zakoupí minimálně 2 ks soutěžních výrobků v minimální hodnotě 59 Kč (seznam viz bod 3.4.) v libovolné kombinaci a na soutěžní webové stránce www.pojdsoutezit.cz zaregistruje doklad (specifikován 3.5.) o provedení tohoto nákupu. Při zakoupení více než dvou výrobků v rámci jednoho dokladu lze tento doklad použít pouze k jedné registraci do soutěže.

4.1.2. Účastník se může do soutěže zapojit i opakovaně, a to tolikrát, kolikrát učinil v době jejího konání soutěžní nákup. Od každé výhry je však možné vyhrát jen jeden kus.

4.1.3. Pro úspěšné dokončení registrace je nutné poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů (dle ustanovení čl. 7). Potvrzením registrace účastník potvrzuje seznámení s těmito pravidly a jejich bezvýhradnou akceptaci. Bez potvrzení akceptace pravidel soutěže, udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů nebude účastník zařazen do soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeny fyzické osoby, které uskutečňují nákupy soutěžních výrobků v rámci své podnikatelské činnosti; soutěž je určena výhradně spotřebitelům.

4.1.4. Pro úspěšnou registraci v soutěži je třeba řádně a pravdivě vyplnit veškeré údaje v registračním formuláři: jméno a příjmení účastníka soutěže, telefonní číslo, e-mail a nahrát doklad o provedení soutěžního nákupu (viz bod 3.5.). S ohledem na nebytnou vyspělost při používání některých výher se soutěže mohou samostatně zúčastnit pouze soutěžící starší 18 let.

4.1.5. Účastnit se soutěže může z jednoho čísla mobilního telefonu a jednoho emailu pouze jeden soutěžící.

4.1.6. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v pracovním či obdobném poměru k pořadateli, technickému provozovateli, organizátorovi či jiným spolupracujícím osobám pověřeným zajištěním této soutěže, a osoby jim blízké. Ze soutěže jsou rovněž vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem nesplní podmínky uvedené v tomto statutu nebo pravidla soutěže v tomto statutu uvedená poruší. Na osoby ze soutěže vyloučené se hledí, jako by se soutěže nezúčastnily. O vyloučení osoby ze soutěže rozhoduje s konečnou platností pořadatel soutěže.

4.1.7. Účastí v soutěži každý soutěžící vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby mu pořadatel zasílal informace týkající se soutěže na číslo mobilního telefonu či emailovou adresu, které poskytnul v rámci registrace na soutěžní stránce.

4.2. Pořadatel není odpovědný za případnou technickou poruchu na straně mobilních operátorů nebo poskytovatelů internetových služeb.

5. ZÍSKÁNÍ VÝHRY V SOUTĚŽI

5.1. Každý jeden platný soutěžní doklad řádně registrovaný soutěžícím tvoří vždy jeden „los v osudí“.

Výhry budou losovány denně po dobu trvání soutěže, a to prostřednictvím automatického náhodného výběru (dále jen „slosování“).

Tabulka počet výher denně:

Druh výhry Počet denně
Penálová sada 10
Svačinový box 5
Taška 4
Lahev na pití 4
Batoh* 3 (2)

*32 dní 3 ks, posledních 12 dní 2 ks

Celkový počet výherců bude vždy odpovídat počtu cen, uvedených v odstavci 3.2, denně bude losováno poměrné množství cen, pokud to umožní dostatečný počet soutěžících. Při počtu účastníků menším, než je počet výher, výhry zůstávají nerozdány a propadají organizátorovi soutěže.

5.2. O své výhře bude soutěžící vyrozuměn telefonicky či emailem s využitím kontaktních údajů použitých při registraci do soutěže. Podmínkou předání výhry je předání kontaktních (doručovacích) údajů výherce technickému provozovateli. V případě, že se během max. 10 kalendářních dní od skončení slosování nebo skončení doby trvání soutěže nepodaří výherce kontaktovat, ztrácí nárok na výhru. Předmětná výhra bude následně odevzdaná dalšímu účastníkovi soutěže (náhradnímu výherci) v pořadí, které bude určeno losem. Na každou výhru bude určen maximálně jeden náhradní výherce.

5.3. Pokud výherce nesplní podmínky těchto pravidel, je takový výherce ze soutěže vyloučen a jeho nárok na výhru zaniká. Místo něj bude vylosován náhradní výherce.

5.4. Výhry budou distribuovány maximálně do 30 kalendářních dní po skončení doby trvání soutěží.

6. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

6.1. Žádný z výherců nemá nárok na poskytnutí náhrady za výhru formou finančního či jiného plnění.

6.2. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit pravidla soutěže nebo soutěž změnit či zrušit bez udání důvodů. Změna pravidel je možná jen v souladu s těmito pravidly.

6.3. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty jejich dodavatelem tak, aby mohly být soutěžícím výhercům vydány v souladu s těmito pravidly.

6.4. Výhry není možné reklamovat, ani měnit jejich typy či provedení. Na výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou. Jakékoli vyobrazení výher na promočních matriálech je ilustrativní.

6.5. Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze soutěžících ze soutěže v případě, že by takový soutěžící porušoval pravidla, v rámci soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno a pověst pořadatele, organizátora, technického správce nebo jiného soutěžícího anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Případné námitky proti průběhu soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v bodě 1.1 těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

6.6. Účastí v soutěži, resp. registrací do soutěže, vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

6.7. O soutěži informují webové stránky www.pojdsoutezit.cz.

6.8. Výherní listina bude k dispozici u pořadatele a na webových stránkách www.pojdsoutezit.cz.

6.9. Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce pořadatele www.pojdsoutezit.cz.

7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Osobní údaje soutěžících v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefon, předané pořadateli budou zpracovány pořadatelem jako správcem, organizátorem a technickým provozovatelem jako zpracovateli, a to pro účely účasti soutěžícího v soutěži a vyhodnocení soutěže. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu od registrace do soutěže, po dobu trvání soutěže, respektive v případě výherců, do předání výhry výhercům. Pokud je souhlas odvolán, popř. po vypořádání soutěže, bude zpracováván pouze omezený rozsah údajů po omezenou dobu tří let pro účely ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek) z titulu oprávněného zájmu pořadatele, déle pouze, pokud to ukládá zvláštní právní předpis. Každý soutěžící má jako subjekt údajů zejména následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od pořadatele může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,
 • právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,
 • právo na výmaz/likvidaci údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně, a právo být zapomenut,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů, nebo blokování nesprávných osobních údajů,
 • právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, , a to v případě podezření z porušení platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

7.2. Soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a jejich zpracování je transparentní.

7.3. Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný.

7.4. Údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě organizátora, pořadatele a technického správce zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a služeb elektronických komunikací a účetní, daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii.

7.5. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení ze soutěže a ztrátu nároku na výhru, stane-li se tak před jejím převzetím.

7.6. Soutěžící může kdykoliv souhlas odvolat na kontaktu info-cz@groupe-bel.com nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla pořadatele, kde je možné uplatnit také ostatní práva soutěžícího. V případě pochybností o dodržování práv se může zájemce/soutěžící obrátit na provozovatele na kontaktu info-cz@groupe-bel.com nebo v sídle pořadatele. Na tomto e-mailu/adrese může soutěžící podat k pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost. V případě rozporu mezi podmínkami zpracování uvedenými v tomto dokumentu a v dokumentu zveřejněném na výše uvedeném internetovém odkazu má přednost ustanovení těchto podmínek.

7.7. Pro účely předání výhry výherci jsou navíc oproti ustanovení 7.1 zpracovávány údaje v rozsahu doručovací adresa výherce. Pro účely sestavení výherní listiny může být rovněž zveřejněno jméno, prvé písmeno příjmení a obec či okres bydliště výherců. Zároveň výherce hlavní výhry může dát pořadateli v rámci své registrace do soutěže a v souladu s § 84 a násl. občanského zákoníku, v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční a propagační účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Soutěžící uděluje pořadateli tento souhlas bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor snímek v souladu s jeho určením poskytne. Soutěžící má právo tento souhlas s poskytování a zveřejněním audiovizuálních záznamů neudělit, příp. jej bezplatně odvolat s využitím kontaktních údajů pořadatele. Neudělením souhlasu, příp. jeho odvoláním není dotčen nárok soutěžícího na výhru.

8. DAŇ Z VÝHRY

8.1. Účastí v soutěži bere soutěžící na vědomí, že od daně z příjmů fyzických osob jsou osvobozeny pouze výhry v hodnotě do 10 000 Kč. V případě, že hodnota výhry přesáhne 10 000 Kč, výhra podléhá zdanění v souladu s § 36 odst. 2) písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění a je nutné z ní odvést daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně (tzv. srážková daň). Srážková daň z výhry bude odvedena pořadatelem.

V Praze dne 18. 8. 2021